Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) jest  Pensjonat i Restauracja LAGUNA w Pogorzelicy, Jakub Ciszek, z siedzibą w Pogorzelicy przy ul. Leśnej 1, NIP 781-134-61-96 zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe uzyskane przy świadczeniu usług, zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania lub realizacji, są wykorzystywane w następujących celach:

  • Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych i innych usług, oferowanych przez Administratora danych, oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO,
  • Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. Uprawnionym podmiotom, sądowi, prokuraturze, Policji); podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
  • Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, bądź wszelkich innych roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
  • Marketingu i promocji wszelkich usług, świadczonych przez Administratora danych; podstawa prawna: wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych, art.6 ust.1 lit. a) RODO.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane

  • Przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, wynikających z umowy, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, przysługujących zarówno usługodawcy (Administratorowi danych), jak i usługobiorcy, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na państwa rzecz usług),
  • Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

  Odbiorcy danych

  Dostęp do danych będą miały osoby, współpracujące z Administratorem danych, w zakresie realizacji usług na Państwa rzecz, w tym realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, w szczególności Policji bądź prokuraturze.

  Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

  Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa, dotyczące danych osobowych:

  • Dostępu do danych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
  • Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  • Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
  • Usunięcia danych, w sytuacjach wymienionych w art.17 ust.1 RODO,
  • Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do państwa.

  Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

  • Wobec przetwarzania danych, dotyczących Państwa, w celach marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
  • Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w celu, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba, że Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Podstawa podania danych osobowych

  Do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych, wymagane jest podanie przez Państwa danych, wskazanych w Karcie meldunkowej. Podstawą podania tych danych jest chęć zawarcia umowy o świadczenie usług.

  Do zawarcia umowy o świadczenie usług, oferowanych przez Administratora danych, wymagane jest podanie przez Państwa danych, wskazanych w przedstawionych dokumentach. Podstawą podania tych danych jest chęć zawarcia umowy o świadczenie usług.

  Do wypełnienia, ciążących na Administratorze danych, obowiązków prawnych, związanych z wystawianiem faktur VAT, wymagane jest podanie przez Państwa niezbędnych danych.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.